รับทำบัญชี
     
     
     
    Home     |     MAP     |     Contact Us
       
บริการรับทำบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี บริการจดทะเบียนบริษัท บริการด้านอรรถคดี
บริการบัญชีออนไลน์
  แจ้ง เพิ่ม ลด งานทำบัญชี
  แจ้ง เพิ่ม ลด งานสอบบัญชี
  ข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
  ข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
  ค้นหาเลขทะเบียน เก่า-ใหม่
  ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
  ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
  ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
  หลักเกณฑ์ในการยื่นงบการเงิน **
บริการสรรพากรออนไลน์
  ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
  ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  บริการจดทะเบียนออนไลน์
  ติดต่อกรมสรรพากร
  ดาวน์โหลดแบบแสดงรายการ
  ประมวลรัษฎากร
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  กรณีคลอดบุตร
  กรณีทุพพลภาพ
  กรณีเสียชีวิต
  กรณีสงเคราะห์บุตร
  กรณีชราภาพ
  กรณีว่างงาน
สิทธิประโยชน์กองทุนทดแทน กรณี
  ประสบอันตรายหรือเป็นโรคจากการทำงาน
  ทุพพลภาพเนื่องจากการทำงาน
  ตายหรือสูญหายจากการทำงาน
  วิธีการส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล
  หน้าที่และวิธีปฏิบัติของนายจ้าง ลูกจ้าง
  หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง
หน่วยงานราชการ
  กรมสรรพากร
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  สำนักงานประกันสังคม
  กรมศุลกากร
ประมวลรัษฎากร
  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  สิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี
  การอุทธรณ์ภาษีอากร
  เลขประจำตัวผุ้เสียภาษี
  ความรู้เกี่ยวกับ SMEs
 
ข่าวสารใหม่ ๆ ในแวดวงบัญชีและภาษี
 
การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และการนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ออกไปอีก ๘ วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีลดการใช้กระดาษเพื่อสนับสนุนโครงการร่วมชดเชยการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกรมสรรพากร (RD Carbon Credit) อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีส่วนร่วมกับสังคมในการลดภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากรที่กำหนดให้ยื่นรายการภาษี ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ กรมสรรพากรขอชี้แจงเกี่ยวกับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และการนำส่งภาษี สำหรับกรณีการยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสาระสำคัญเพื่อให้เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป ดังต่อไปนี้                   ข้อ ๑ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามประมวลรัษฎากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรกำหนดให้ยื่นรายการในระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ดังนี้                   ๑.๑ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่                   (๑) ภ.ง.ด.๙๐ และ ภ.ง.ด.๙๑ ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายในวันที่ ๘ เมษายนของปีถัดไป                   (๒) ภ.ง.ด.๙๔ ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในเดือนกันยายนของทุกปี ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายในวันที่ ๘ ตุลาคมของทุกปี                   ๑.๒ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่                   (๑) ภ.ง.ด.๕๐ ภ.ง.ด.๕๒ และ ภ.ง.ด.๕๕ ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายใน ๑๕๐ วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายใน 158 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี                   (๒) ภ.ง.ด.๕๑ ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายใน ๒ เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา ๖ เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าวเป็นภายใน ๒ เดือน ๘ วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา ๖ เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี                   (๓) ภ.ง.ด.๕๔ ซึ่งต้องยื่นรายการและนำส่งภาษีภายใน ๗ วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินหรือจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย ให้ขยายกำหนดเวลาออกไปเป็นภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินหรือจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย                   ๑.๓ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ได้แก่ ภ.ง.ด.๑ ภ.ง.ด.๒ ภ.ง.ด.๓ และ ภ.ง.ด.๕๓ ซึ่งต้องยื่นรายการและนำส่งภาษีภายใน ๗ วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน ๑.๔ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่                   (๑) ภ.พ.๓๐ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายในวันที่ ๒๓ ของเดือนถัดไป                   (๒) ภ.พ.๓๖ ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายใน ๗ วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรซึ่งได้เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการชั่วคราว) เดือนที่ขายทอดตลาด (กรณีผู้ทอดตลาดซึ่งขายทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือเดือนที่ครบกำหนด ๓๐ วันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น (กรณีผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนสิทธิในบริการตามมาตรา ๘๓/๗ แห่งประมวลรัษฎากร) ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายใน ๑๕ วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ เดือนที่ขายทอดตลาด หรือเดือนที่ครบกำหนด ๓๐ วันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น แล้วแต่กรณี                   ๑.๕ แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ ภ.ธ.๔๐ ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ให้ขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นภายในวันที่ ๒๓ ของเดือนถัดไป                   ข้อ ๒ ผู้ที่จะได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาตามข้อ ๑ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีฉบับปกติและฉบับเพิ่มเติมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น หากเป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีฉบับปกติในรูปแบบของกระดาษ แม้ต่อมาจะได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีอีกครั้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะไม่ได้รับสิทธิให้ขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือหากเป็นการยื่นแบบแสดงรายการภาษีฉบับปกติผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต่อมายื่นแบบแสดงรายการภาษีอีกครั้งในรูปแบบของกระดาษ จะไม่ได้รับสิทธิให้ขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเช่นกัน ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากร โดยการคำนวณเงินเพิ่มสำหรับกรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะเป็นไปตามตัวอย่างดังต่อไปนี้                   ตัวอย่าง                   กรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๓๐ สำหรับเดือนภาษีกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จะได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากปรากฏว่า                   (๑) ผู้ประกอบการยื่นแบบ ภ.พ.๓๐ ฉบับปกติผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ กรณีดังกล่าวได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี จึงไม่ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด                   (๒) ผู้ประกอบการยื่นแบบ ภ.พ.๓๐ ฉบับปกติผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ มีภาษีต้องชำระ กรณีดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี จึงต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา ๘๙ และมาตรา ๘๙/๑ แห่งประมวลรัษฎากร โดยคำนวณเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันชำระ                   (๓) ผู้ประกอบการยื่นแบบ ภ.พ.๓๐ ฉบับปกติผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ต่อมายื่นแบบ ภ.พ.๓๐ ฉบับเพิ่มเติมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อปรับปรุงรายการยอดขายแจ้งไว้ขาด ๓๐,๐๐๐ บาท ภาษีขาย ๒,๑๐๐ บาท ทำให้มีภาษีต้องชำระเพิ่มเติม ๒,๑๐๐ บาท กรณีการยื่นแบบ ภ.พ.๓๐ ฉบับเพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา ๘๙ และมาตรา ๘๙/๑ แห่งประมวลรัษฎากร โดยคำนวณเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันชำระ                   (๔) ผู้ประกอบการยื่นแบบ ภ.พ.๓๐ ฉบับปกติในรูปแบบของกระดาษ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ต่อมายื่นแบบ ภ.พ.๓๐ ฉบับปกติอีกครั้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ มีภาษีต้องชำระเพิ่มเติม กรณีการยื่นแบบ ภ.พ.๓๐ ฉบับปกติอีกครั้งดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา ๘๙ และมาตรา ๘๙/๑ แห่งประมวลรัษฎากร โดยคำนวณเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันชำระ                   (๕) ผู้ประกอบการยื่นแบบ ภ.พ.๓๐ ฉบับปกติในรูปแบบของกระดาษ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ มีภาษีต้องชำระ กรณีดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา ๘๙ และมาตรา ๘๙/๑ แห่งประมวลรัษฎากร ต่อมา ผู้ประกอบการยื่นแบบ ภ.พ.๓๐ ฉบับเพิ่มเติมผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อปรับปรุงรายการยอดขายแจ้งไว้ขาด ๓๐,๐๐๐ บาท ภาษีขาย ๒,๑๐๐ บาท ทำให้มีภาษีต้องชำระเพิ่มเติม ๒,๑๐๐ บาท กรณีการยื่นแบบ ภ.พ.๓๐ ฉบับเพิ่มเติมดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเช่นกัน ผู้ประกอบการต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา ๘๙ และมาตรา ๘๙/๑ แห่งประมวลรัษฎากร โดยคำนวณเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันชำระ                   (๖) ผู้ประกอบการยื่นแบบ ภ.พ.๓๐ ฉบับปกติผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ มีภาษีต้องชำระ กรณีดังกล่าวได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี จึงไม่ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ต่อมาผู้ประกอบการยื่นแบบ ภ.พ.๓๐ ฉบับเพิ่มเติมในรูปแบบของกระดาษ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อปรับปรุงรายการยอดขายแจ้งไว้ขาด ๓๐,๐๐๐ บาท ภาษีขาย ๒,๑๐๐ บาท ทำให้มีภาษีต้องชำระเพิ่มเติม ๒,๑๐๐ บาท กรณีการยื่นแบบ ภ.พ.๓๐ ฉบับเพิ่มเติมดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา ๘๙ และมาตรา ๘๙/๑ แห่งประมวลรัษฎากร โดยคำนวณเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันชำระ                   ข้อ ๓ กรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับสิทธิให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามคำชี้แจงฉบับนี้ แต่ปรากฏว่าในขณะที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีเหตุขัดข้องหรือข้อผิดพลาดของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อันเป็นผลให้การยื่นแบบแสดงรายการภาษีดังกล่าวเกินกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไปตามข้อ ๑ โดยมิใช่ความผิดของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีดังกล่าวออกไปอีก ๗ วันนับแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไปตามข้อ ๑ โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ประสงค์จะใช้สิทธิขยายกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีในรูปแบบของกระดาษ พร้อมทั้งยื่นคำร้องขอขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีต่ออธิบดี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้องที่ ทั้งนี้ ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และการนำส่งภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖                   ข้อ ๔ กรณีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และได้รับสิทธิผ่อนชำระ ๓ งวด ตามมาตรา ๖๔ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องผ่อนชำระภายในกำหนดเวลาดังนี้                   - งวดที่หนึ่ง ต้องชำระพร้อมกับการยื่นแบบฯ ภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไป                   - งวดที่สอง ต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่หนึ่ง                   - งวดที่สาม ต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่สอง หากไม่ชำระงวดใดงวดหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็นรายงวดต่อไป และต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับงวดที่ไม่ชำระและงวดต่อ ๆ ไป โดยคำนวณเงินเพิ่มตั้งแต่พ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไปนั้นจนถึงวันชำระ                   ตัวอย่าง                   ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐ สำหรับปีภาษี ๒๕๕๔ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไป กล่าวคือภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ (วันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นวันหยุดราชการ) โดยได้รับสิทธิผ่อนชำระ ๓ งวด ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระภาษีแต่ละงวดภายในกำหนดเวลาดังนี้                   - งวดที่หนึ่ง ต้องชำระภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕                   - งวดที่สอง ต้องชำระภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕                   - งวดที่สาม ต้องชำระภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ หากปรากฏว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระงวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ แต่ไม่ชำระภาษีงวดที่สองภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็นรายงวดต่อไป และต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับงวดที่สองและงวดที่สาม โดยคำนวณเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ จนถึงวันชำระ จึงขอชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน กรมสรรพากร ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ สำนักกฎหมาย โทร. ๐-๒๒๗๒-๘๒๘๘  
เรื่อง การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๓ หลัก
------------------------                  ตามที่กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป มีสาระสำคัญสรุปได้ว่า                  ๑. ให้บุคคลธรรมดาใช้เลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร                  ๒. ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร                  เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ออกโดยกรมสรรพากรในปัจจุบัน (กรณีที่ผู้เสียภาษีไม่มีเลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือไม่มีเลขทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ออกโดยกรมสรรพากรในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร) เป็นเลข ๑๓ หลัก จึงมีผลกระทบต่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิมซึ่งเป็นเลข ๑๐ หลัก เป็นเหตุให้ผู้เสียภาษีต้องทำการแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรจากเลขเดิมที่มี ๑๐ หลักเป็นเลข ๑๓ หลัก ซึ่งในการแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรดังกล่าว อาจเกี่ยวข้องกับเอกสารหลายประเภท เช่น หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบกำกับภาษี ใบรับ และใบส่งของ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังอาจต้องแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของผู้เสียภาษี อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะดำเนินการออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิม (เลข ๑๐ หลัก) ในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากรต่อไปได้จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ แต่ไม่รวมถึงการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี                  จึงขอชี้แจงและประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน   กรมสรรพากร ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ สำนักกฎหมาย โทร ๐-๒๒๗๒-๙๐๕๗  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขยายการให้บริการขอหนังสือรับรองฯ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จะขยายการให้บริการข้อมูลธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอหนังสือรับรอง  คัดสำเนา และขอถ่ายเอกสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต(e-Service) เพื่อบริการจัดส่ง(Delivery) โดยพนักงานส่งเอกสารในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และพิ้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยจะ   เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2553 เป็นต้นไป
รายชื่อสถานสาธารณกุศลที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
ตามคำสั่งกรม สรรพากรที่ ท.ป.123/2545 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 ได้กำหนดจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ในข้อ 2.2.2 ว่า ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีต้องไม่ตรวจสอบและรับรองบัญชีในกิจการที่เกินความ รู้ความสามารถของตนที่จะปฏิบัติงานได้ และไม่ทำการตรวจสอบและรับรองบัญชีเกินกว่า 300 รายต่อปี นั้น ตรวจสอบรายชื่อ มูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล (สถานพยาบาล สถานศึกษา สภากาชาดไทย วัดวาอาราม ) ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค ค้นหาตามรายชื่อที่ระบุ Download รายชื่อทั้งหมด (ข้อมูลล่าสุด 23 พฤศจิกายน 2552) ที่มา : http://www.rd.go.th/publish/29157.0.html
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำการถอนทะเบียนบริษัทร้างที่มีสนญ.ในเขตกทม.ออกจากทะเบียนร้าง
สำนักมาตรฐานการสอบบัญชี ภาษีอากร กรมสรรพากร ขอเรียนชี้แจงหลักเกณฑ์ในการนับจำนวนรายในการตรวจสอบและรับรองบัญชีให้ทราบ ว่า การนับจำนวนรายที่จะถือว่าผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีปฏิบัติงานเกินความรู้ ความสามารถ หรือเกินกว่า 300 รายต่อปีนั้น ให้นับผลการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีลง ลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามที่มาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้ โดยให้นับรวมบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เลิกกิจการ ซึ่งมีหน้าที่ยื่นรายการและเสียภาษี ตามมาตรา 72 แห่งประมวลรัษฎากรด้วย
หน่วยบริการภาษีในกรุงเทพมหานคร ที่ทำการ สนง.สรรพากรภาค 1-3 มีทั้งหมด 30 เขต
หน่วยบริการภาษีในกรุงเทพมหานคร สำนักงานสรรพากรภาค 1 - 3           สำนักงานสรรพากรภาค 1   90 อาคารกรมสรรพากร ชั้นที่ 21 - 23 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2617-3605-13, 0-2272-8018 โทรสาร 0-2617-3616 รถประจำทางที่ผ่าน : สาย 8, 28, 29, 38, 39, 54, 59, 63, 74, 77, 97, 108, 204, 112, 159 ปอ. 29, 39, 159, 502, 503, 509, 510, ปอ.พ. 5, 16 รถไฟฟ้า สถานีอารีย์         สำนักงานสรรพากรภาค 2   2884/1 อาคาร FCI2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0-2718-0596-99, 0-2718-0650-60 โทรสาร. 0-2319-3930, 0-2314-0966 รถประจำทางที่ผ่าน : สาย 11, 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 206 ปอ. 11, 60, 93, 99, 206, 512, ปอ.พ.10, 23         สำนักงานสรรพากรภาค 3   3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร. 0-2281-0051-2 โทรสาร 0-2282-9329 รถประจำทางที่ผ่าน : สาย 30, 43, 64, 65, 123, 165, 201 ปอ. 7, 64, 80, 91   สำนักงานสรรพากรภาค 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - พระนคร 1      - พระนคร 2   สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - ป้อมปราบศัตรูพ่าย 1      - ป้อมปราบศัตรูพ่าย 2      - สัมพันธ์วงศ์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - ปทุมวัน 1      - ปทุมวัน 2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 4 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 5 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 6 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - พญาไท สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - ราชเทวี 1      - ราชเทวี 2   สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - ดุสิต      - บางซื่อ   สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 7 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 8 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 9 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - จตุจักร  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - ลาดพร้าว      - บางเขน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - หลักสี่       - ดอนเมือง      สำนักงานสรรพากรภาค 2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 10 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 11 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 12 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - ห้วยขวาง 1      - ห้วยขวาง 2   สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - ดินแดง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - สวนหลวง สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 13 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 14 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 15 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - คลองเตย 1      - คลองเตย 2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - วัฒนา สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - พระโขนง   สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 16 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 17 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 18 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - ประเวศ  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - บางนา สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - บางกะปิ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 19 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 20 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 21 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - บึงกุ่ม   สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - วังทองหลาง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - มีนบุรี      - หนองจอก      - ลาดกระบัง   สำนักงานสรรพากรภาค 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 22 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 23 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 24 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - บางรัก 1      - บางรัก 2      - บางรัก 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - ยานนาวา      - บางคอแหลม สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - สาทร สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 25 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 26 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 27 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - บางพลัด      - ตลิ่งชัน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - ภาษีเจริญ      - บางแค      - หนองแขม สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - บางขุนเทียน      - จอมทอง สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 28 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 29 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 30 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - ราษฎร์บูรณะ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - คลองสาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา      - บางกอกน้อย      - บางกอกใหญ่      - ธนบุรี 1      - ธนบุรี 2 Last update :  Friday, July 18, 2008 ที่มา : http://www.rd.go.th/publish/7452.0.html
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
  ทั่วไป  เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีการค้า เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์
สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด.90 , 91
    โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้ขอคืนภาษีที่ไปรษณีย์ส่งเช็คไม่ถึง สำหรับผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี ภาษี 2544 ถึงปีภาษี 2551                        สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91                          กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ขอคืนภาษี และยังไม่ได้รับเงินคืน ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (Call Center) โทร. 0-2272-8000 หรือ งานคืนภาษี สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ทั่วประเทศ
ข่าวสรรพากร
ข่าวสาระน่ารู้จากกระมสรรพากร http://www.rd.go.th/publish/295.0.html
ข่าวการปรับปรุงประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์
- เดือนพฤษภาคม 2555 ได้มีการปรับปรุงดังนี้ 1. หน้าแรกของประมวลรัษฎากร เพื่อให้ทราบว่า ปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ เท่าใด 2. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓(๔)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 3. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓(๔)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ - เดือนเมษายน 2555 ได้มีการปรับปรุงดังนี้ 1. หน้าแรกของประมวลรัษฎากร เพื่อให้ทราบว่า ปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ เท่าใด 2. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓(๔)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 3. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 4. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ 5. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ 6. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘๗ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร - เดือนมีนาคม 2555 ได้มีการปรับปรุงดังนี้ 1. หน้าแรกของประมวลรัษฎากร เพื่อให้ทราบว่า ปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ เท่าใด 2. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓(๔)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 3. คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4. คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก - เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ได้มีการปรับปรุงดังนี้ 1. หน้าแรกของประมวลรัษฎากร เพื่อให้ทราบว่า ปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ เท่าใด 2. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 3. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓(๔)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 4. คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. ๑๙๔/๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา ๓ สัตต แห่งประมวลรัษฎากร 5. คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. ๑๙๕/๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 6. คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. ๑๙๖/๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 7. คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. ๑๙๗/๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 8. คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. ๑๙๘/๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 10. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๔) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ 11. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๕) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการเข้าทำงานเกินกว่าร้อยละหกสิบของลูกจ้างในสถานประกอบการ 12. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๖) เรื่อง กำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 12. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 13. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ 14. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 15. ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การจัดทำบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุนตามมาตรา ๖๘ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร - เดือนมกราคม 2555 ได้มีการปรับปรุงดังนี้ 1. หน้าแรกของประมวลรัษฎากร เพื่อให้ทราบว่า ปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ เท่าใด 2. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 3. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓(๔)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 4. คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. ๑๔๑/๒๕๕๕ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล และการขอมีเลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากรของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ 5. คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. ๑๙๓/๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 6. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓) 7. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๘) เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 8. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๑) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน 9. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๒) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ 10. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๓) เรื่อง กำหนดวิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย 11. ประกาศกรมสรรพากร เรื่องการคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย - เดือนธันวาคม 2554 ได้มีการปรับปรุงดังนี้ 1. หน้าแรกของประมวลรัษฎากร เพื่อให้ทราบว่า ปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ เท่าใด 2. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 3. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘๕ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 4. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘๖ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 5. คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย 6. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๔ 7. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๔ 8. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๔ 9. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 10. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๘) เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษีและสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 11. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๙) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่จ่ายให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๐) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก เพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้างสำหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - เดือนพฤศจิกายน 2554 ได้มีการปรับปรุงดังนี้ 1. หน้าแรกของประมวลรัษฎากร เพื่อให้ทราบว่า ปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ เท่าใด 2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๑๘๔) เรื่อง การกำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๕ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร 3. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๑๘๕) เรื่อง การกำหนดภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๒/๕(๖) แห่งประมวลรัษฎากร 4. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓(๔)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 5. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ - เดือนตุลาคม 2554 ได้มีการปรับปรุงดังนี้ 1. หน้าแรกของประมวลรัษฎากร เพื่อให้ทราบว่า ปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ เท่าใด 2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเงินได้ ทรัพย์สิน หรือสินค้าที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติอื่น ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เป็นตัวแทนรับเงิน ทรัพย์สิน หรือสินค้าที่บริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้น 3. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๖) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 4. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๗) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 5. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๗(๗)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓(๔)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 6. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 7. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 8. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘๔ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ - เดือนกันยายน 2554 ได้มีการปรับปรุงดังนี้ 1. หน้าแรกของประมวลรัษฎากร เพื่อให้ทราบว่า ปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ เท่าใด 2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร 3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 282 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 4. แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร - เดือนสิงหาคม 2554 ได้มีการปรับปรุงดังนี้ 1. หน้าแรกของประมวลรัษฎากร เพื่อให้ทราบว่า ปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ เท่าใด 2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๔) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองในระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 3. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๕) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าจำนวนเงินช่วยเหลือที่จ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งได้รับผลกระทบหรือความเสียหาย อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองในระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 4. คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. ๑๙๑/๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 5. แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 - เดือนกรกฏาคม 2554 ได้มีการปรับปรุงดังนี้ 1. หน้าแรกของประมวลรัษฎากร เพื่อให้ทราบว่า ปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ เท่าใด 2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๐๓) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากหรือเนื่องมาจากการเกิดเพลิงไหม้อันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองในระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ - เดือนมิถุนายน 2554 ได้มีการปรับปรุงดังนี้ 1. หน้าแรกของประมวลรัษฎากร เพื่อให้ทราบว่า ปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ เท่าใด 2. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 527) พ.ศ. 2554 3. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 526) พ.ศ. 2554 4. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 525) พ.ศ. 2554 5. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 524) พ.ศ. 2554 6. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 523) พ.ศ. 2554 7. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 522) พ.ศ. 2554 8. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 200) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่จ่ายให้แก่สถานศึกษา เพื่อใช้ในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน 9. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 201) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน สำหรับหอสมุดหรือห้องสมุดของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 10. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 202) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 11. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้เรื่อง กำหนดกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2547 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 134) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 12. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 - เดือนพฤษภาคม 2554 ได้มีการปรับปรุงดังนี้ 1. หน้าแรกของประมวลรัษฎากร เพื่อให้ทราบว่า ปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ เท่าใด 2. เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 518 - 521 พ.ศ. 2554 3. เพิ่มเติมประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 197 - 199 4. เพิ่มเติมประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป 2 ฉบับ 5. เพิ่มเติมประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 182-183 6. เพิ่มเติมคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.140/2554 7. เพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 281 (พ.ศ.2554) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 8. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 9. เพิ่มเติมคำชี้แจงกรมสรรพากร - เดือนเมษายน 2554 ได้มีการปรับปรุงดังนี้ 1. หน้าแรกของประมวลรัษฎากร เพื่อให้ทราบว่า ปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ เท่าใด 2. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 517) พ.ศ. 2554 3. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 4. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี - เดือนมีนาคม 2554 ได้มีการปรับปรุงดังนี้ 1. หน้าแรกของประมวลรัษฎากร เพื่อให้ทราบว่า ปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ เท่าใด 2. พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 515) พ.ศ. 2554 3. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 196) เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ของผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 4. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 181) เรื่อง กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ 5. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 195) เรื่อง กำหนดแบบเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 6. กฎกระทรวง ฉบับที่ 280 (พ.ศ.2554) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 7. ประกาศกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 27) เรื่อง กำหนดกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 8. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 9. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535
 
 
Copyright © 2009 All Rights Reserved. Powerd by A Time Design
 
AccountHome.com บริการทางด้านบัญชีและอรรถคดีแบบครบวงจร 1103/32 ซ.เพชรบุรี 31 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02-651-6324-5 , 02-253-2805 Fax : 02-251-1577 Mobile : 081-843-7880 , 089-770-3917 E-mail : accounthome@hotmail.com