Home     |     ABOUT US      |     MAP     |     Contact Us
       

บริการรับทำบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี บริการจดทะเบียนบริษัท บริการด้านอรรถคดี
บริการบัญชีออนไลน์
  แจ้ง เพิ่ม ลด งานทำบัญชี
  แจ้ง เพิ่ม ลด งานสอบบัญชี
  ข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
  ข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
  ค้นหาเลขทะเบียน เก่า-ใหม่
  ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
  ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
  ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
  หลักเกณฑ์ในการยื่นงบการเงิน **
บริการสรรพากรออนไลน์
  ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
  ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  บริการจดทะเบียนออนไลน์
  ติดต่อกรมสรรพากร
  ดาวน์โหลดแบบแสดงรายการ
  ประมวลรัษฎากร
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  กรณีคลอดบุตร
  กรณีทุพพลภาพ
  กรณีเสียชีวิต
  กรณีสงเคราะห์บุตร
  กรณีชราภาพ
  กรณีว่างงาน
สิทธิประโยชน์กองทุนทดแทน กรณี
  ประสบอันตรายหรือเป็นโรคจากการทำงาน
  ทุพพลภาพเนื่องจากการทำงาน
  ตายหรือสูญหายจากการทำงาน
  วิธีการส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล
  หน้าที่และวิธีปฏิบัติของนายจ้าง ลูกจ้าง
  หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง
หน่วยงานราชการ
  กรมสรรพากร
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  สำนักงานประกันสังคม
  กรมศุลกากร
ประมวลรัษฎากร
  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  สิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี
  การอุทธรณ์ภาษีอากร
  เลขประจำตัวผุ้เสียภาษี
  ความรู้เกี่ยวกับ SMEs
 
เกร็ดความรู้
 
คุณสมบัติของผู้ทำบัญชี
เมื่อพระราชบัญญัติการบัญชีได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ทำให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของกิจการคือ       1.ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ได้แก่ เจ้าของ, กรรมการผู้จัดการ, หุ้นส่วนผู้จัดการฯ       2.ผู้ทำบัญชี       หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีคือ จะต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชีที่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่อธิบดีกำหนด  ซึ่งในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการเป็น"ผู้ทำบัญชี" ตามกฏหมาย โดยกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีไว้ตามประกาศของกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งประกาศ ณ. วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2543 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ ผู้ทำบัญชีหมายถึง  1. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สมุห์บัญชี หัวหน้าแผนกบัญชี หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรณีที่เป็นพนักงานของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี  2. หัวหน้าสำนักงาน กรณีที่เป็นสำนักงานบริการรับทำบัญชีที่มิได้จัดตั้งในรูปคณะบุคคล  3. ผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชี กรณีที่เป็นสำนักงานบริการรับทำบัญชีที่จัดตั้งในรูปคณะบุคคล  4. กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชี กรณีที่เป็นสำนักงานบริการรับทำบัญชีที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล  5. บุคคลธรรมดา กรณีที่เป็นผู้รับจ้างทำบัญชีอิสระ  6. ผู้ช่วยผู้ทำบัญชีตามที่กำหนดในข้อ 7(3) ซึ่งก็คือ "ผู้ทำบัญชีที่รับทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีปีละเกินกว่า 100 รายต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชีซึ่งมีคุณวุฒิเช่นเดียวกับผู้ทำบัญชีอย่างน้อย 1 คนในทุกๆ 100 รายที่เกิน 100 รายแรก เศษของ 100 ถ้าเกินกว่า 50 ให้นับเป็น 100 การนับจำนวนของผุ้มีหน้าที่จัดทำบัญชีไม่ให้รวมถึงผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่ไม่ได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว หรือที่ยังไม่ได้เริ่มทำการค้าขายหรือประกอบการงาน  7. บุคคลอื่นนอกจากที่ระบุตาม 1, 2, 3, 4, 5, และ 6. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี คุณสมบัติของผู้ทำบัญชี       ตามประกาศของกรมทะเบียนการค้า เรื่องกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2543 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2543 นั้น ได้กำหนดให้ผู้ทำบัญชีต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร  2. มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ทำบัญชีได้  3. ไม่เคยต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เนื่องจากได้กระทความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชี หรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี เว้นแต่พ้นเวลาที่ถูกลงโทษมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี  4. มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้      ก. ผู้ทำบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่ง ณ วันที่ปิดบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามี          1. ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท          2. สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท          3. รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท              ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการเทียบว่าไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ทางการบัญชี     ข. ผู้ทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีดังต่อไปนี้ ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากงานบัญชีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการเทียบว่าไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี         1.) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่ง ณ วันปิดบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีทุนจดทะเบียน หรือสินทรัพย์รวมหรือรายได้รวมรายการใดรายการหนึ่งเกินกว่าที่กำหนดไว้ใน ก.         2.) บริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย         3.) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย         4.) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร         5.) ผู้ประกอบธุรกิจธนาคาร เงินทุน หลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย         6.) ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน    ค. ในกรณีที่เป็นการเริ่มทำบัญชีรอบบัญชีปีแรกของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี คุณวุฒิของผู้ทำบัญชีให้พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ใน ก. และ ข. แล้วแต่กรณี         ข้อสังเกต กฎหมายไม่ได้กำหนดประสบการณ์การทำงานของ "ผู้ทำบัญชี" ผู้ทำบัญชีของบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน         ในกรณีที่เป้นผู้ทำบัญชีของบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี คุณวุฒิของผู้ทำบัญชีดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติของผู้ทำบัญชีข้างต้นใน 4.ก. หรือ ข.
กฎหมายออกใหม่ พฤศจิกายน 2551
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535   ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) เรื่อง    กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535   ---------------------------------------------                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2508 และมาตรา 3(4)(ข) แห่ง พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงประกาศ ดังต่อไปนี้                   ข้อ 1  ให้ยกเลิก                            (1) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 23) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2524                            (2) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 52) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2531                            (3) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 53) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531                            (4) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528                            (5) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 55) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2532                            (6) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 56) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2532                            (7) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 57) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532                            (8) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 58) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2532                            (9) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 59) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533                            (10) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 60) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2533                            (11) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 61) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2533                            (12) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 62) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2533                            (13) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 63) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533                            (14) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 64) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2534                            (15) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 65) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2534                            (16) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 66) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2534                            (17) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 67) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2534                            (18) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 68) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2534                            (19) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 69) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534                            (20) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 70) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2534                            (21) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 71) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534                            (22) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 72) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2534                            (23) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 73) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2535                            (24) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 74) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535                            (25) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 75) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2535                            (26) ประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 76) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535                   ข้อ 2   ให้กำหนดสภากาชาดไทย วัดวาอาราม และสถานพยาบาล หรือสถานศึกษาขององค์การของรัฐบาลเป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535                   “ข้อ 2 ทวิ  ให้สถานศึกษาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น และสถานศึกษาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535” (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 33) ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2538 สำหรับเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2538 เป็นต้นไป และสำหรับมูลค่าของฐานภาษีในเดือนกรกฎาคม 2538 เป็นต้นไป)                   “ข้อ 2 ตรี   ให้หอสมุด ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ของเอกชนที่เปิดให้ใช้เป็นการสาธารณะโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค่าทำนุบำรุงหรือเงินสนับสนุนใด ๆ และหอสมุด ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ของทางราชการ เป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และ สถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษี มูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535                   ข้อ 2 จัตวา  ให้กองทุนผู้สูงอายุตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ และ สถานพักฟื้น บำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา ผู้พิการของเอกชนที่ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค่าทำนุบำรุงหรือเงินสนับสนุนใด ๆ หรือสถานพักฟื้น บำบัด ฟื้นฟูเด็ก คนชรา ผู้พิการของทางราชการ เป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535” (แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 270) ใช้บังคับ 30 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป)                   ข้อ 3   ให้กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ เป็นองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535                            (1) พุทธสัมพันธ์สมาคม                            (2) มูลนิธิโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลวัดพิพิธประสาทสุนทร                            (3) มูลนิธิคริสเตียนบริการ (แบ๊บติสท์)                            (4) มูลนิธิกฤตานุสรณ์                            (5) มูลนิธิสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา                            (6) ทุนการกุศลสมเด็จย่า                            (7) มูลนิธิรักเมืองไทย                            (8) มูลนิธิเด็กกำพร้าอีสาน                            (9) มูลนิธิทุนศรีพฤฒา                            (10) มูลนิธิการศึกษาบาลีและการศึกษาเยาวชน (วิจารณโสภณวัดเกาะ)                            (11) มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช (แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ชื่อเดิมคือมูลนิธิเพื่อสถาบันมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช)                            (12) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                            (13) กองทุนพัฒนาเด็กชนบท                            (14) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย                            (15) โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ                           “(16) มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์” ฉบับที่ 240 (แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 240) ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2547 ชื่อเดิมคือมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน)                            (17) มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ชื่อเดิมคือมูลนิธิส่งเสริมวัฒนาธรรมไทย)                            (18) กองทุนพัฒนาเด็ก ในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ                            (19) มูลนิธิเย็นศิระเพราะพระบริบาล                            (20) มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด                            (21) มูลนิธิช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนจังหวัดพังงา                            (22) มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย                            (23) มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย                            (24) มูลนิธิอาชีวสงเคราะห์                            (25) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก                            (26) มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ                            (27) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี                           “(28) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา” (ฉบับที่ 317) (แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 317) ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ชื่อเดิมชื่อมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา )                            (29) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา                            (30) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่                            (31) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัวในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาฯ                            (32) มูลนิธิจุมภฎ - พันธุ์ทิพย์                            (33) มูลนิธิประชาสุขสันติ์                            (34) สมาคมพัฒนาอนามัยแห่งประเทศไทย (แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 381) ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ชื่อเดิมคือสมาคมอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย)                            (35) มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย                            (36) มูลนิธิส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและเยาวชน                            (37) มูลนิธิจอมพล ป. พิบูลสงคราม                            (38) มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 394) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ชื่อเดิมคือ โสละมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์)                            (39) มูลนิธิวัดไทยพุทธคยา                            (40) มูลนิธิ ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7                            (41) มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์                            (42) มูลนิธิ สี่ ศ.รฟิค                            (44) สหทัยมูลนิธิ                            (45) มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย                            (46) มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                            (47) มูลนิธิสวนหลวง ร.9                            (48) มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ                            (49) มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์                            (50) มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์                            (51) มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ                            (52) มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร                            (53) มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน                            (54) มูลนิธิประทานพรเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์                            (55) มูลนิธิเด็ก                            (56) มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯ                            (57) มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์                            (58) มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์                            (59) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย                            (60) มูลนิธิอานันทมหิดล                            (61) มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา                            (62) มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี                            (63) มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น                            (64) มูลนิธิโรคเรื้อนพุดหง                            (65) มูลนิธิตึกสงฆ์โรงพยาบาลอ่างทอง                            (66) พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย                            (67) มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย                            (68) มูลนิธิเบญจมบพิตร                            (69) สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน                            (70) มูลนิธิสงเคราะห์และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยพิการนครเชียงใหม่                            (71) มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ                            (72) มูลนิธิศรีวิสารวาจา                            (73) มูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดน                            (74) มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว                           “(75) มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์” (แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลังฉบับที่ 150 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ชื่อเดิมคือ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย)                            (76) มูลนิธิสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก                            (77) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท                            (78) มูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี                            (79) มูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย                            (80) มูลนิธิจุฬาภรณ์                            (81) มูลนิธิ พสวท.                            (82) มูลนิธิกตเวทิน                            (83) มูลนิธิราชประชาสมาศรัย                            (84) มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมถ์                            (85) ศิริราชมูลนิธิ                            (86) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย                            (87) มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง                            (88) สุริโยทัยมูลนิธิ                           “(89) สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” (ฉบับที่ 224)                            (90) สมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย                            (91) มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก (ยกเลิกตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 341 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป)                           “(92) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์” ( แก้ไขโดยประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 201 ลงวันที่ 17 กันยายน 2545 เดิมชื่อ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี )                            (93) ราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา                            (94) มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย                            (95) มูลนิธิภูมิพโลภิกขุเพื่อการค้นคว้าทางศาสนา                            (96) มูลนิธิการศึกษามิตรภาพ                            (97) มูลนิธิอนุเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค                            (98) มูลนิธิวิจัยประสาท ในพระบรมราชูปถัมภ์                            (99) สัมมาชีวศิลปมูลนิธิ                            (100) มูลนิธิรามาธิบดี                            (101) มูลนิธิสงเคราะห์เยาวชนในท้องที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์                            (102) พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ                            (103) มูลนิธิช่วยคนโรคเรื้อน จังหวัดลำปาง                            (104) มูลนิธิชีวิตใหม่      &nbs
 
 
Copyright © 2009 All Rights Reserved. Powerd by A Time Design
 
AccountHome.com บริการทางด้านบัญชีและอรรถคดีแบบครบวงจร 44, 46, 48, 50 (เดิม 212/313-6) ซอยพัฒนาการ 64 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel : 02-722-0429-31 Fax : 02-722-1166 (ฝ่ายบัญชี) 02-722-1169 (ฝ่ายกฎหมาย)  Mobile : 081-843-7880 , 089-770-3917 E-mail : thanormsak@yahoo.com