Home     |     ABOUT US      |     MAP     |     Contact Us
       

บริการรับทำบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี บริการจดทะเบียนบริษัท บริการด้านอรรถคดี
บริการบัญชีออนไลน์
  แจ้ง เพิ่ม ลด งานทำบัญชี
  แจ้ง เพิ่ม ลด งานสอบบัญชี
  ข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
  ข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
  ค้นหาเลขทะเบียน เก่า-ใหม่
  ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
  ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
  ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
  หลักเกณฑ์ในการยื่นงบการเงิน **
บริการสรรพากรออนไลน์
  ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
  ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  บริการจดทะเบียนออนไลน์
  ติดต่อกรมสรรพากร
  ดาวน์โหลดแบบแสดงรายการ
  ประมวลรัษฎากร
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  กรณีคลอดบุตร
  กรณีทุพพลภาพ
  กรณีเสียชีวิต
  กรณีสงเคราะห์บุตร
  กรณีชราภาพ
  กรณีว่างงาน
สิทธิประโยชน์กองทุนทดแทน กรณี
  ประสบอันตรายหรือเป็นโรคจากการทำงาน
  ทุพพลภาพเนื่องจากการทำงาน
  ตายหรือสูญหายจากการทำงาน
  วิธีการส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล
  หน้าที่และวิธีปฏิบัติของนายจ้าง ลูกจ้าง
  หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง
หน่วยงานราชการ
  กรมสรรพากร
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  สำนักงานประกันสังคม
  กรมศุลกากร
ประมวลรัษฎากร
  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  สิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี
  การอุทธรณ์ภาษีอากร
  เลขประจำตัวผุ้เสียภาษี
  ความรู้เกี่ยวกับ SMEs
 
การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลประเภทต่างๆ
 
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

ขั้นตอนการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน article

 

   - ยื่นแบบขอจองชื่อห้างหุ้นส่วนเพื่อตรวจสอบไม่ให้ซ้ำกับห้างหุ้นส่วนบริทอื่น

    - กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของห้างหุ้นส่วน กิจการที่จะทำ สถานที่ตั้งห้าง ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ สิ่งที่นำมาลงทุน ลายมือชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ข้อจำกัด อำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ(ถ้ามี) พร้อมกับประทับตราสำคัญของห้างในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนจัดตั้ง และให้ หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียน (ปกติการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ในกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการไม่ประสงค์จะไปลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนก็สามารถจะลงชื่อต่อหน้าสามัญหรือวิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อเป็นการรับรองลายมือชื่อของตนได้ในอีกทางหนึ่ง) หรือหุ้นส่วนผู้จัดการจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้

    - เสียค่าธรรมเนียมโดยนับจำนวนผู้เป็นหุ้นส่วน กล่าวคือ ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่เกิน 3 คน เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท กรณีเกิน 3 คน จะเสียค่าธรรมเนียมหุ้นส่วนที่เกินเพิ่มอีกคนละ 200 บาท

    - เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งแล้วจะได้รับหนังสือรับรองและใบสำคัญเป็นหลักฐาน

1. ยื่นขอตรวจและจองชื่อนิติบุคคล

    - การขอจองชื่อนิติบุคคลจะต้องเป็นภาษาไทยและให้ระบุภาษาต่างประเทศเป็นอักษรโรมันด้วยทุกครั้ง

    - แบบขอจองชื่อนิติบุคคลที่นายทะเบียนอนุญาตให้จองชื่อได้แล้ว ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งอนุญาต

2.จัดตั้งห้างหุ้นส่วน

    2.1 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน สามัญนิติบุคคล

  • คำขอ : แบบ หส.1, หน้าหนังสือรับรอง ( ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ หส.1)
  • รายการ : แบบ หส.2 (ใช้เฉพาะหน้า 1 และ 3)
  • เอกสารประกอบรายการ : แบบ ว.
  • เอกสารประกอบ

         1.แบบจองชื่อนิติบุคคล

         2.สำเนาบัตรประจำตัวของผู้จัดการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

         3.สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

         4.แบบ สสช.1 จำนวน 2 ฉบับ (ภูมิภาคใช้ 3 ฉบับ)

         5.หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

   2.2 จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

  • คำขอ : แบบ หส.1, หน้าหนังสือรับรอง ( ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ หส.1)
  • รายการ : แบบ หส.2 (ใช้ทั้ง 3 หน้า)
  • เอกสารประกอบรายการ : แบบ ว.
  • เอกสารประกอบ : เช่นเดียวกับตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

 

บริการ รับทำบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชีี

บริการจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนการค้า

บริการด้านอรรถคดี

top back
 
 
Copyright © 2009 All Rights Reserved. Powerd by A Time Design
 
AccountHome.com บริการทางด้านบัญชีและอรรถคดีแบบครบวงจร 44, 46, 48, 50 (เดิม 212/313-6) ซอยพัฒนาการ 64 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel : 02-722-0429-31 Fax : 02-722-1166 (ฝ่ายบัญชี) 02-722-1169 (ฝ่ายกฎหมาย)  Mobile : 081-843-7880 , 089-770-3917 E-mail : thanormsak@yahoo.com