Home     |     ABOUT US      |     MAP     |     Contact Us
       

บริการรับทำบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี บริการจดทะเบียนบริษัท บริการด้านอรรถคดี
บริการบัญชีออนไลน์
  แจ้ง เพิ่ม ลด งานทำบัญชี
  แจ้ง เพิ่ม ลด งานสอบบัญชี
  ข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
  ข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
  ค้นหาเลขทะเบียน เก่า-ใหม่
  ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
  ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
  ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
  หลักเกณฑ์ในการยื่นงบการเงิน **
บริการสรรพากรออนไลน์
  ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
  ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  บริการจดทะเบียนออนไลน์
  ติดต่อกรมสรรพากร
  ดาวน์โหลดแบบแสดงรายการ
  ประมวลรัษฎากร
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  กรณีคลอดบุตร
  กรณีทุพพลภาพ
  กรณีเสียชีวิต
  กรณีสงเคราะห์บุตร
  กรณีชราภาพ
  กรณีว่างงาน
สิทธิประโยชน์กองทุนทดแทน กรณี
  ประสบอันตรายหรือเป็นโรคจากการทำงาน
  ทุพพลภาพเนื่องจากการทำงาน
  ตายหรือสูญหายจากการทำงาน
  วิธีการส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล
  หน้าที่และวิธีปฏิบัติของนายจ้าง ลูกจ้าง
  หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง
หน่วยงานราชการ
  กรมสรรพากร
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  สำนักงานประกันสังคม
  กรมศุลกากร
ประมวลรัษฎากร
  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  สิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี
  การอุทธรณ์ภาษีอากร
  เลขประจำตัวผุ้เสียภาษี
  ความรู้เกี่ยวกับ SMEs
 
ข้อดีข้อเสียของกิจการแต่ละประเภท
 
บริษัทมหาชน

บริษัทมหาชนเป็นกิจการที่ต้องมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการระดมทุนจากภายนอกทั้งจากการขายหุ้นหรือการออกหุ้นกู้หรือเอกสารตราสารต่างๆ ทั้งนี้ในประเทศพัฒนาแล้วมักมีกิจการลักษณะนี้มาก และสร้างรายได้ในธุรกิจข้ามชาติอย่างมหาศาล เพราะสามารถระดมทุนได้จำนวนมากในต้นทุนที่ต่ำกว่าการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ข้อดี

1. สามารถระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ในรูปแบบการกระจายหุ้นหรือตราสารต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด สามารถหาเงินทุนจำนวนมากในต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

2. สามารถจัดหาผู้บริหารและพนักงานที่มีความสามารถสูงมีประสบการณ์ในการบริหารมาร่วมงานได้ เพระสามารถจัดสรรผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสม

3. เป็นลักษณะที่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศนิยมเข้ามาลงทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์

4. สามารถเปลี่ยนหุ้นเป็นเงินสดในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบางคนต้องการถอนตัวได้ง่าย

ข้อเสีย

1. กิจการต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ในการจัดทำรายงานต่างๆเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน

2. ผู้บริหารของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสาธารณชน หากมีการฉ้อโกงหรือทำการอันเป็นผลเสียต่อกิจการในลักษณะทุจริต อาจมีความผิดทางอาญาตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนด เพราะความเสียหายของกิจการมีผลกระทบต่อบุคคลภายนอก

3. การเลิกกิจการทำได้ยากและมีผลกระทบต่อบุคคลภายนอกจึงมีระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

 

top back
 
 
Copyright © 2009 All Rights Reserved. Powerd by A Time Design
 
AccountHome.com บริการทางด้านบัญชีและอรรถคดีแบบครบวงจร 44, 46, 48, 50 (เดิม 212/313-6) ซอยพัฒนาการ 64 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel : 02-722-0429-31 Fax : 02-722-1166 (ฝ่ายบัญชี) 02-722-1169 (ฝ่ายกฎหมาย)  Mobile : 081-843-7880 , 089-770-3917 E-mail : thanormsak@yahoo.com