Home     |     ABOUT US      |     MAP     |     Contact Us
       

บริการรับทำบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี บริการจดทะเบียนบริษัท บริการด้านอรรถคดี
บริการบัญชีออนไลน์
  แจ้ง เพิ่ม ลด งานทำบัญชี
  แจ้ง เพิ่ม ลด งานสอบบัญชี
  ข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล
  ข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
  ค้นหาเลขทะเบียน เก่า-ใหม่
  ค้นหาและจองชื่อนิติบุคคล
  ตรวจค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
  ตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
  หลักเกณฑ์ในการยื่นงบการเงิน **
บริการสรรพากรออนไลน์
  ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
  ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  บริการจดทะเบียนออนไลน์
  ติดต่อกรมสรรพากร
  ดาวน์โหลดแบบแสดงรายการ
  ประมวลรัษฎากร
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
  กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  กรณีคลอดบุตร
  กรณีทุพพลภาพ
  กรณีเสียชีวิต
  กรณีสงเคราะห์บุตร
  กรณีชราภาพ
  กรณีว่างงาน
สิทธิประโยชน์กองทุนทดแทน กรณี
  ประสบอันตรายหรือเป็นโรคจากการทำงาน
  ทุพพลภาพเนื่องจากการทำงาน
  ตายหรือสูญหายจากการทำงาน
  วิธีการส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล
  หน้าที่และวิธีปฏิบัติของนายจ้าง ลูกจ้าง
  หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง
หน่วยงานราชการ
  กรมสรรพากร
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  สำนักงานประกันสังคม
  กรมศุลกากร
ประมวลรัษฎากร
  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  สิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี
  การอุทธรณ์ภาษีอากร
  เลขประจำตัวผุ้เสียภาษี
  ความรู้เกี่ยวกับ SMEs
 

สำนักงานบัญชีถนอมศักดิ์ทนายความและการบัญชี เป็น สำนักงานบัญชี
ซึ่งให้บริการทางด้าน รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี กฎหมาย ทนายความ
มีรายละเอียดดังนี้

1. บัญชี สำนักงานเป็นผู้ให้บริการ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ซี่งเปิดดำเนินการยาวนานกว่า 30 ปี ทางสำนักงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้กิจการสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหาร งาน นำส่งภาษีได้ถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนดเวลา รวมทั้งการวางแผนภาษีเพื่อลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่างๆในการถูกกรมสรรพากร ตรวจสอบ

2. กฎหมาย ทนายความ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ร่างสัญญา และจัดทำเอกสารทางกฎหมายรวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายอื่นๆ เช่น กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและการลงทุน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายล้มละลาย และกฎหมายทั่วไป ทั้งในคดีแพ่งสามัญ คดีอาญาและการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา เป็นต้น.
ข่าวสารใหม่ ๆ ในแวดวงบัญชีและภาษี
What 's new?
 
การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๓ หลัก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขยายการให้บริการขอหนังสือรับรองฯ
รายชื่อสถานสาธารณกุศลที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
ข่าวการปรับปรุงประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์
   
  อ่านต่อ
การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลประเภทต่างๆ
ขั้นตอนการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
  · การจดทะเบียนบริษัท
· การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
   
หน้าที่ของนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
หน้าที่ของนิติบุคคลจัดตั้งใหม่
  หน้าที่ของนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

นิติบุคคลจัดตั้งใหม่มีหน้าที่ต้องทำดังนี้ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

1.กำหนดรอบระยะเวลาบัญชี เช่น สิ้นสุด ณ 31 ธ.ค.

2.ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

3.จดทะเบียนภาษีมูลค่า, ภาษีธุรกิจเฉพาะ(ถ้ามี)

4.ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

5.ต้องจัดให้มี"ผู้ทำบัญชี" ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตาม พรบ.บัญชี พ.ศ. 2543 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทละ 1 คน เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของนิติบุคคล ทั้งนี้อาจเป็นพนักงานของนิติบุคคล ผู้รับทำบัญชีอิสระ หรือสำนักงานรับทำบัญชีก็ได้

6.จัดทำบัญชีตามกฎหมาย นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำได้แก่

    6.1 บัญชีรายวัน ได้แก่ บัญชีเงินสด บัญชีธนาคาร บัญชีธนาคาร บัญชีรายวันซื้อ บัญชีรายวันขาย บัญชีรายวันขาย บัญชีรายวันทั่วไป

    6.2 บัญชีแยกประเภททรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้

    6.3 บัญชีสินค้า

    6.4 บัญชีรายวันและแยกประเภทอื่นตามความจำเป็น

7.ส่งมอบเอกสารประกอบการลงบัญชี ให้แก่ "ผู้ทำบัญชี" ให้ครบถ้วนถูกต้อง

8.จัดให้มีการปิดบัญชี ครั้งแรกภายใน 12 เดือน และปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน

9.จัดทำงบการเงิน อย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจะต้องมีรายการย่อตามที่อธิบดีกำหนด และงบการเงินต้องมีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนตรวจสอบ แล้วนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดรอบปีบัญชี พร้อมทั้งยื่นงบการเงินต่อสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันอนุมัติงบการเงิน (สำหรับห้างหุ้นส่วนต้องจัดทำงบการเงินยื่นภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี) ทั้งนี้รวมถึง บริษัท และห้างหุ้นส่วนที่แม้ว่าจะยังมิได้ประกอบกิจการก็ตาม จะต้องส่งงบการเงินด้วย มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

10.เก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

   
เกร็ดความรู้
เกร็ดความรู้ (2010-01-18)
รวบรวมเกร็ดความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับบัญชีและกฎหมายที่ควรรู้
  · คุณสมบัติของผู้ทำบัญชี
· กฎหมายออกใหม่ พฤศจิกายน 2551
   
ข้อดีข้อเสียของกิจการแต่ละประเภท
ขัอดีข้อเสียของกิจการแต่ละประเภท (2010-01-04)
 

· กิจการเจ้าของคนเดียว
· ห้างหุ้นส่วน
· บริษัทจำกัด
· บริษัทมหาชน

 
Copyright © 2009 All Rights Reserved. Powerd by A Time Design
 
AccountHome.com บริการทางด้านบัญชีและอรรถคดีแบบครบวงจร 44, 46, 48, 50 (เดิม 212/313-6) ซอยพัฒนาการ 64 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel : 02-722-0429-31 Fax : 02-722-1166 (ฝ่ายบัญชี) 02-722-1169 (ฝ่ายกฎหมาย)  Mobile : 081-843-7880 , 089-770-3917 E-mail : thanormsak@yahoo.com